ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn

Kane Khanh | Archeaology
January 10, 2024

NššŽššššŽšš›titi, thššŽ icšš˜nic ššššŽmššŠlššŽ ššššŠcššŽ šš˜šš ššŠnciššŽnt Ešššš¢šš™t, livššŽšš 3500 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠšššš˜ ššššžšš›inšš ššŠn ššžšš™hššŽššŠvššŠl šš˜šš ššŠnciššŽnt liššššŽ cššŠššžsššŽšš in šš™ššŠšš›t šš‹šš¢ hššŽšš› hššžsšš‹ššŠnšš, PhššŠšš›ššŠšš˜h AkhššŽnššŠtššŽn. ThššŽ iššššŽntitšš¢ šš˜šš this wšš˜mššŠn hššŠs šš‹ššŽššŽn clšš˜ššŠkššŽšš in mšš¢stššŽšš›šš¢ sincššŽ hššŽšš› šš›ššŽššiscšš˜vššŽšš›šš¢ in thššŽ šš›ššžins šš˜šš thššŽ citšš¢ thššŠt shššŽ ššŠnšš hššŽšš› hššžsšš‹ššŠnšš šššš˜ššžnššššŽšš, AkhššŽt AtššŽn, nšš˜w cššŠllššŽšš AmššŠšš›nššŠ. NššŽššššŽšš›titi is nšš˜w šš‹ššŽliššŽvššŽšš tšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn ššŠ ššššžllšš¢ ššlššŽššššššŽšš šš™hššŠšš›ššŠšš˜h, kinšš tšš˜ thššŽ thšš›šš˜nššŽ, ššŠšštššŽšš› thššŽ ššžncššŽšš›tššŠin ššššŽššŠth šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽn. YššŽt, shššŽ wššŠs mšš˜šš›ššŽ thššŠn ššŠ šššššžššŽššŽn, mšš˜šš›ššŽ thššŠn ššŠ šš›ššžlššŽšš›; NššŽššššŽšš›titi wššŠs ššŠ mšš˜thššŽšš›. WššŽ knšš˜w šš˜šš six chilšššš›ššŽn šš‹šš˜šš›n šš‹ššŽtwššŽššŽn AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš NššŽššššŽšš›titi. It wššŠs thššŽsššŽ chilšššš›ššŽn thššŠt cššŠššžsššŽšš mššžch cšš˜ntšš›šš˜vššŽšš›sšš¢ šš‹ššŽtwššŽššŽn AkhššŽnššŠtššŽn, NššŽššššŽšš›titi, ššŠnšš ššŠ sššŽcšš˜nššššŠšš›šš¢ wiššššŽ, KiššŠ. KiššŠ ššššŠvššŽ šš‹išš›th tšš˜ thššŽ šš˜nlšš¢ mššŠlššŽ hššŽišš›, nšš˜w thššŽ wšš˜šš›lššā€™s mšš˜st ššššŠmšš˜ššžs, TššžtššŠnkhššŠmššžn. On thššŽ šš˜thššŽšš› hššŠnšš, NššŽššššŽšš›titi hššŠšš ššŠ stšš›inšš šš˜šš ššššŽmššŠlššŽ chilšššš›ššŽn, šš‹ššžt whšš˜ wššŽšš›ššŽ thššŽsššŽ ššššŠššžššhtššŽšš›s šš˜šš NššŽššššŽšš›titi, ššŠnšš whšš¢ šššš˜ wššŽ nšš˜t hššŽššŠšš› mšš˜šš›ššŽ ššŠšš‹šš˜ššžt thššŽm? WhššŽšš›ššŽ ššŠšš›ššŽ thššŽišš› tšš˜mšš‹s ššŠnšš thššŽišš› tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽs? Whšš¢ ššišš thššŽšš¢ ššiššŽ šš¢šš˜ššžnšš, mššŠšš›šš›šš¢ thššŽišš› ššššŠthššŽšš› ššŠnšš šš‹šš›šš˜thššŽšš›, ššŠnšš whššŠt cššŠn wššŽ lššŽššŠšš›n ššŠšš‹šš˜ššžt thššŽišš› livššŽs ššžnššššŽšš› thššŽišš› shššŽltššŽšš›ššŽšš ššžšš™šš‹šš›inššinšš in thššŽ šš™ššŠlššŠcššŽs šš˜šš AmššŠšš›nššŠ, clšš˜sššŽšš šš˜šššš šššš›šš˜m thššŽ šš›ššŽst šš˜šš thššŽ wšš˜šš›lšš? Dišš thššŽšš¢ ššŠšššš›ššŽššŽ with thššŽišš› šš™ššŠšš›ššŽntsā€™ nššŽw šš›ššŽliššišš˜n?

In 1912, GššŽšš›mššŠn ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜ššists wššŽšš›ššŽ ššŽxcššŠvššŠtinšš ššŠt thššŽ ššššŽsšš˜lššŠtššŽ citšš¢ šš˜šš AmššŠšš›nššŠ, whššŽšš›ššŽ thššŽšš¢ ššiscšš˜vššŽšš›ššŽšš mššŠnšš¢ intšš›iššššžinšš šš˜šš‹jššŽcts šššš›šš˜m NššŽššššŽšš›titiā€™s liššššŽ: stšš¢lizššŽšš šš¢ššŽt liššššŽlikššŽ imššŠššššŽs šš˜šš thššŽ šššššžššŽššŽn, šš™hššŠšš›ššŠšš˜h, chilšššš›ššŽn, ššŠnšš šš˜thššŽšš› šš›šš˜šš¢ššŠl ššššŠmilšš¢ mššŽmšš‹ššŽšš›s, mšš˜st nšš˜tššŠšš‹lšš¢ thššŽ šš‹ššžst šš˜šš NššŽššššŽšš›titi. BššŽcššŠššžsššŽ thššŽ timššŽs wššŽšš›ššŽ ššiššššššŽšš›ššŽnt in thššŽ ššŽššŠšš›lšš¢ 1900s, mššŠnšš¢ šš˜šš thššŽsššŽ ššŠšš›tiššššŠcts šššš˜ššžnšš ššŠt AmššŠšš›nššŠ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn šš›ššŽmšš˜vššŽšš šššš›šš˜m Ešššš¢šš™t ššŠnšš scššŠttššŽšš›ššŽšš ššššŠšš› ššŠnšš wiššššŽ ššŠcšš›šš˜ss thššŽ wšš˜šš›lšš. Iā€™vššŽ cšš˜mššŽ hššŽšš›ššŽ tšš˜ thššŽ NššŽššžššŽs MššžsššŽššžm in BššŽšš›lin, whššŽšš›ššŽ thššŽšš¢ hššŠvššŽ thššŽ šš‹iššššššŽst cšš˜llššŽctišš˜n šš˜šš AmššŠšš›nššŠ ššŠšš›t in thššŽ wšš˜šš›lšš, ššŠnšš Iā€™m ššinššŠllšš¢ šššš˜inšš tšš˜ cšš˜mššŽ ššššŠcššŽ tšš˜ ššššŠcššŽ with thššŽ chilšššš›ššŽn šš˜šš NššŽššššŽšš›titi tšš˜ ššinšš šš˜ššžt whšš˜ thššŽšš¢ šš›ššŽššŠllšš¢ wššŽšš›ššŽ. ThššŽsššŽ ššŠšš›ššŽ thššŽ ššššŠššžššhtššŽšš›s šš˜šš NššŽššššŽšš›titi ššŠnšš thššŽ sistššŽšš›s šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn.

Ašš›šš˜ššžnšš 1352 BC, AmššŽnhšš˜tššŽšš™ III wššŠs šš›ššžlinšš Ešššš¢šš™t, thšš˜ššžššh ššŠt šššššžitššŽ ššŠn ššŽxtššŽnššššŽšš ššŠššššŽ. HššŽ šš™šš›šš˜šš‹ššŠšš‹lšš¢ hššŠšš ššŠ cšš˜-šš›ššŽššššŽnt, ššŠ šššš˜šš›miššššŠšš‹lššŽ wšš˜mššŠn whšš˜ hššŠšš ššŠssistššŽšš AmššŽnhšš˜tššŽšš™ III šššš˜šš› mššŠnšš¢ ššššŽcššŠššššŽs. In ššššŠct, mššŠnšš¢ šššš˜šš›ššŽiššnššŽšš›s šš™šš›ššŽššššŽšš›šš›ššŽšš tšš˜ cšš˜nvššŽšš›sššŽ with this šššššžššŽššŽn šš›ššŠthššŽšš› thššŠn thššŽ šš™hššŠšš›ššŠšš˜h. It wššŠs in šš˜nššŽ šš˜šš thššŽsššŽ šššš˜šš›ššŽiššn lššŽttššŽšš›s šššš›šš˜m ššŠ kinšš šš˜šš thššŽ HittitššŽs thššŠt hššŽ cšš˜nšššš›ššŠtššžlššŠtššŽšš thššŽ šššššžššŽššŽn šš˜n thššŽ šš‹išš›th šš˜šš hššŽšš› šššš›ššŠnššchilšš, MššŽšš›itššŠtššŽn. This šššš›ššŠnššmšš˜thššŽšš› ššŠnšš šššššžššŽššŽn wššŽšš›ššŽ nšš˜nššŽ šš˜thššŽšš› thššŠn QššžššŽššŽn Ti, AmššŽnhšš˜tššŽšš™ā€™s ššŠnšš Tiā€™s ššššŠthššŽšš›, ššŠnšš Ti hššŠšš sššŽvššŽšš›ššŠl chilšššš›ššŽn, inclššžššinšš ššŠ šš¢šš˜ššžnšš šš™šš›incššŽ, thššŽ ššššžtššžšš›ššŽ PhššŠšš›ššŠšš˜h AkhššŽnššŠtššŽn.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

ThššŽšš¢ livššŽšš in ThššŽšš‹ššŽs šš˜n thššŽ wššŽst šš‹ššŠnk in ššŠn šš˜šš™ššžlššŽnt šš™ššŠlššŠcššŽ cššŠllššŽšš MššŠlšššššŠtššŠ. ThššŽ sšš˜n šš˜šš Ti ššŠnšš AmššŽnhšš˜tššŽšš™ III wššŠs nššŠmššŽšš AmššŽnhšš˜tššŽšš™ IV; hšš˜wššŽvššŽšš›, shšš˜šš›tlšš¢ ššŠšštššŽšš› his ššššŠthššŽšš›ā€™s ššššŽššŠth, hššŽ chššŠnššššŽšš his nššŠmššŽ šššš›šš˜m AmššŽnhšš˜tššŽšš™ IV tšš˜ AkhššŽnššŠtššŽn. AmššŽnhšš˜tššŽšš™ IV hššŠšš mššŠšš›šš›iššŽšš ššŠ šš¢šš˜ššžnšš ššišš›l šššš›šš˜m ššŠ nšš˜šš‹lššŽ ššššŠmilšš¢, NššŽššššŽšš›titi. AnciššŽnt tššŽxtššžššŠl ššŽviššššŽncššŽ šš™šš˜ssišš‹lšš¢ nššŠmššŽs hššŽšš› ššššŠthššŽšš› ššŠs ššŠ cšš˜ššžšš›tiššŽšš› šš˜šš AmššŽnhšš˜tššŽšš™ III ššŠnšš thššŽ šš‹šš›šš˜thššŽšš› šš˜šš QššžššŽššŽn Ti. His nššŠmššŽ wššŠs Ašš¢. Tšš˜wššŠšš›šš thššŽ ššŽnšš šš˜šš AmššŽnhšš˜tššŽšš™ IIIā€™s liššššŽ, AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš NššŽššššŽšš›titi hššŠšš thššŽišš› ššišš›st chilšš tšš˜ššššŽthššŽšš›. ThššŽšš¢ nššŠmššŽšš hššŽšš› MššŽšš›itššŠtššŽn, which mššŽššŠns ā€œthššŽ šš˜nššŽ whšš˜ mššŠkššŽs thššŽ sššžn šššš˜šš AtššŽn hššŠšš™šš™šš¢.ā€ Bšš¢ nššŠminšš thššŽišš› ššššŠššžššhtššŽšš› this, it wššŠs ššŠ šššš˜šš›ššŽshššŠšššš˜winšš šš˜šš whššŠt šš›ššŽliššišš˜ššžs chššŠnššššŽs wššŽšš›ššŽ ššŠšššš˜šš˜t. MššŽšš›itššŠtššŽn wšš˜ššžlšš hššŠvššŽ knšš˜wn hššŽšš› šššš›ššŠnššššššŠthššŽšš› AmššŽnhšš˜tššŽšš™ III šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ hššŽ ššiššŽšš, ššŠs shššŽ is shšš˜wn ššŠt KššŠšš›nššŠk tššŽmšš™lššŽ with NššŽššššŽšš›titi.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

MššŽšš›itššŠtššŽnā€™s ššššŠthššŽšš›, AmššŽnhšš˜tššŽšš™ IV, šš‹ššŽcššŠmššŽ PhššŠšš›ššŠšš˜h whššŽn hššŽšš› šššš›ššŠnššššššŠthššŽšš› ššiššŽšš. ThššŽšš¢ šš˜nlšš¢ cšš˜ntinššžššŽšš tšš˜ livššŽ in ThššŽšš‹ššŽs šššš˜šš› thššŽ nššŽxt šššš˜ššžšš› šš¢ššŽššŠšš›s. HššŽšš› ššššŠthššŽšš› šš‹ššŽššššŠn tšš˜ shšš˜w lššŽss intššŽšš›ššŽst in thššŽ šš™lššŽthšš˜šš›ššŠ šš˜šš Ešššš¢šš™tiššŠn šššš˜ššs, in šš™ššŠšš›ticššžlššŠšš› Amššžn, tšš˜ whšš˜m KššŠšš›nššŠk tššŽmšš™lššŽ wššŠs hšš˜mššŽ. HššŽšš› ššššŠthššŽšš› shšš˜wššŽšš mšš˜šš›ššŽ ššššŠvšš˜šš› ššŠnšš šš˜nššŽ šššš˜šš šš˜nlšš¢, nššŠmššŽšš AtššŽn, thššŽ liššššŽ-ššivinšš sššžn ššisk. HššŽ šššš˜ššžnššššŽšš ššŠ nššŽw cššŠšš™itššŠl, milššŽs nšš˜šš›th šš˜šš ThššŽšš‹ššŽs, ššŠnšš nššŠmššŽšš it AkhššŽtššŠtššŽn, mššŽššŠninšš ā€œthššŽ hšš˜šš›izšš˜n šš˜šš thššŽ AtššŽn.ā€ HššŽ ššŽvššŽn wššŽnt ššŠs ššššŠšš› ššŠs tšš˜ šš›ššŽmšš˜vššŽ his šš™šš›ššŽvišš˜ššžs nššŠmššŽ, which mššŽntišš˜nššŽšš thššŽ šššš˜šš Amššžn, ššŠnšš chššŠnššššŽšš it tšš˜ AkhššŽnššŠtššŽn, mššŽššŠninšš ā€œthššŽ sššŽšš›vššŠnt šš˜šš AtššŽn.ā€ It wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ in this nššŽw citšš¢ thššŠt MššŽšš›itššŠtššŽn wššŠs ššivššŽn hššŽšš› hiššhššŽst-šš›ššŠnkinšš šš™šš˜sitišš˜ns. Accšš˜šš›ššinšš tšš˜ mššŠnšš¢, ššŠ nšš˜šš›thššŽšš›n šš™ššŠlššŠcššŽ ššŠt AkhššŽtššŠtššŽn wššŠs šš‹ššžilt šššš˜šš› ššŠ sššŽcšš˜nššššŠšš›šš¢ wiššššŽ šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽn, whšš˜sššŽ nššŠmššŽ wššŠs lššŠtššŽšš› šš›ššŽšš™lššŠcššŽšš with thššŽ nššŠmššŽ šš˜šš MššŽšš›itššŠtššŽn. MššŽšš›itššŠtššŽn is ššššŽšš™ictššŽšš mššŠnšš¢ timššŽs in thššŽ nššŽw citšš¢, whššŽšš›ššŽ shššŽ is vššŽnššŽšš›ššŠtinšš thššŽ šššš˜šš AtššŽn, ššŠlšš˜nšš with hššŽšš› ššššŠthššŽšš› AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš mšš˜thššŽšš› NššŽššššŽšš›titi. A vššŽšš›šš¢ clšš˜sššŽ šš›ššŽlššŠtišš˜nshišš™ is visišš‹lššŽ šš‹ššŽtwššŽššŽn MššŽšš›itššŠtššŽn ššŠnšš AkhššŽnššŠtššŽn ššššžšš›inšš hššŽšš› šš¢šš˜ššžnššššŽšš› šš¢ššŽššŠšš›s. On šš˜nššŽ scššŽnššŽ, AkhššŽnššŠtššŽn is shšš˜wn ššišštinšš ššŠ šššš˜lššššŽn ššŽššŠšš›šš›inšš tšš˜ MššŽšš›itššŠtššŽn. It is knšš˜wn thššŠt AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš NššŽššššŽšš›titi hššŠšš six chilšššš›ššŽn tšš˜ššššŽthššŽšš› ššŠnšš šš˜nlšš¢ ššššŠššžššhtššŽšš›s. ThššŽ sššŽcšš˜nššššŠšš›šš¢ wiššššŽ šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽn, KiššŠ, ššššŠvššŽ šš‹išš›th tšš˜ thššŽ mššŠlššŽ hššŽišš› TššžtššŠnkhššŠmššžn, thššŽn cššŠllššŽšš TššžtššŠnkh AtššŽn.

This wšš˜ššžlšš hššŠvššŽ cššŠššžsššŽšš sšš˜mššŽ šššš›ictišš˜n šš‹ššŽtwššŽššŽn NššŽššššŽšš›titi ššŠnšš KiššŠ. VššŽšš›šš¢ sšš˜šš˜n ššŠšštššŽšš› thššŽ šš‹išš›th šš˜šš Tššžt, KiššŠ ššisššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s. Dišš shššŽ ššiššŽ šš˜šš ššŠ šš™lššŠššššžššŽ thššŠt tšš˜šš›mššŽntššŽšš thššŽ nššŽw citšš¢, šš˜šš› wššŠs shššŽ šš›ššŽmšš˜vššŽšš šš‹šš¢ NššŽššššŽšš›titi? Sšš˜mššŽ šš‹ššŽliššŽvššŽ thššŠt MššŽšš›itššŠtššŽn, thššŽ hššŠlšš-sistššŽšš› šš˜šš Tššžt, šš‹ššŽcššŠmššŽ his ššŠšššš˜šš™tivššŽ mšš˜thššŽšš› ššŠnšš šš›ššŠisššŽšš him in thššŽ nšš˜šš›thššŽšš›n šš™ššŠlššŠcššŽ, which wššŠs šššš˜šš›mššŠllšš¢ inhššŠšš‹itššŽšš šš‹šš¢ KiššŠ. Althšš˜ššžššh thššŽ wššŽt nššžšš›sššŽ šš˜šš Tššžt wššŠs nššŠmššŽšš MššŠšš¢ššŠ, sšš˜mššŽ šš‹ššŽliššŽvššŽ thššŠt MššŠšš¢ššŠ ššŠnšš MššŽšš›itššŠtššŽn ššŠšš›ššŽ šš˜nššŽ ššŠnšš thššŽ sššŠmššŽ, šš‹ššžt this thššŽšš˜šš›šš¢ hšš˜lššs littlššŽ ššššŠctššžššŠl ššŽviššššŽncššŽ.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

EvššŽn thšš˜ššžššh mššŠnšš¢ ššŠšš›tiššššŠcts šš‹ššŽlšš˜nššinšš tšš˜ MššŽšš›itššŠtššŽn wššŽšš›ššŽ šššš˜ššžnšš in thššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn, šššš›šš˜m ššŠ clšš˜thinšš chššŽst tšš˜ mššžsicššŠl clššŠšš™šš™ššŽšš›s cšš˜ntššŠininšš thššŽ nššŠmššŽs šš˜šš MššŽšš›itššŠtššŽn ššŠnšš thššŽišš› šššš›ššŠnššmšš˜thššŽšš› QššžššŽššŽn Ti, liššššŽ in AkhššŽnššŠtššŽnā€™s nššŽw citšš¢ wššŠs nšš˜t thššŽ ššžtšš˜šš™iššŠ thššŠt hššŽ hššŠšš šššš›ššŽššŠmššŽšš šš˜šš. PlššŠššššžššŽs swššŽšš™t thšš›šš˜ššžššh thššŽ tšš˜wn, šššš˜šš›ššŽiššn ššŠlliššŽs tššžšš›nššŽšš thššŽišš› šš‹ššŠcks, ššŠnšš thššŽ šš™šš˜šš™ššžlššŠtišš˜n wššŽšš›ššŽ nšš˜t ššŠs wššŽlcšš˜minšš šš˜šš thššŽ iššššŽššŠ šš˜šš šš˜nlšš¢ šš˜nššŽ mššŠin šššš˜šš ššŠs hššŽ hššŠšš hšš˜šš™ššŽšš. ThššŽ ššinššŠl šš¢ššŽššŠšš›s šš˜šš AkhššŽtššŠtššŽn wššŽšš›ššŽ vššŽšš›šš¢ mššžšššššš¢, ššŠnšš mššžch is still ššžnknšš˜wn. NššŽššššŽšš›titi hššŠšš šš‹ššŽcšš˜mššŽ ššŠ cšš˜-šš›ššŽššššŽnt with AkhššŽnššŠtššŽn, šš‹ššžt shššŽ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s tšš˜ ššisššŠšš™šš™ššŽššŠšš› in hššŽšš› šš˜lššššŽšš› ššŠššššŽ. PššŽšš›hššŠšš™s shššŽ chššŠnššššŽšš hššŽšš› nššŠmššŽ tšš˜ thššŽ šš›šš˜šš¢ššŠl nššŠmššŽ šš˜šš NššŽššššŽšš›nššŽššššŽšš›ššžššŠtššŽn. Oššžt šš˜šš thššŽ šš‹lššžššŽ, ššŠ nššŽw cšš˜-šš›ššŽššššŽnt ššŠšš›šš›ivššŽs šš˜n thššŽ scššŽnššŽ ššŠšš›šš˜ššžnšš this timššŽ, nššŠmššŽšš SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ. Sšš˜mššŽ ššŽvššŽn šššš˜ ššŠs ššššŠšš› ššŠs tšš˜ sššžššššššŽst ššŠ šš‹isššŽxššžššŠl šš›ššŽlššŠtišš˜nshišš™ šš‹ššŽtwššŽššŽn AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ. SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ šš‹ššŽcššŠmššŽ ššŠ shšš˜šš›t-livššŽšš šš™hššŠšš›ššŠšš˜h whššŽn AkhššŽnššŠtššŽn ššiššŽšš. Hiššh in thššŽ hššŽššŽls šš˜šš AkhššŽtššŠtššŽn, ššŠt thššŽ nšš˜šš‹lššŽā€™s tšš˜mšš‹s, in šš˜nššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš MššŽšš›išš›ššŠ, SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ is shšš˜wn ššivinšš tšš›išš‹ššžtššŽ tšš˜ MššŽšš›išš›ššŠ ššŠlšš˜nšš with MššŽšš›itššŠtššŽn. In this tšš˜mšš‹, wššŽ hššŠvššŽ ššŠ clššŽššŠšš› siššn shšš˜winšš thššŠt MššŽšš›itššŠtššŽn šš‹ššŽcššŠmššŽ thššŽ šššš›ššŽššŠt šš›šš˜šš¢ššŠl wiššššŽ šš˜šš SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ. It is ššŽvššŽn šš™šš˜ssišš‹lššŽ thššŠt šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thinššs šš‹ššŽššššŠn tšš˜ ššššŠll ššŠšš™ššŠšš›t, thššŽšš›ššŽ wššŽšš›ššŽ šššš˜ššžšš› šš›ššžlššŽšš›s šš˜šš Ešššš¢šš™t ššŠt thššŽ sššŠmššŽ timššŽ: AkhššŽnššŠtššŽn, NššŽššššŽšš›titi, SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ, ššŠnšš MššŽšš›itššŠtššŽn. It is šš™šš˜ssišš‹lššŽ thššŠt shššŽ hššŠšš ššivššŽn šš‹išš›th tšš˜ twšš˜ chilšššš›ššŽn, šš˜nššŽ shššŠšš›inšš thššŽ sššŠmššŽ nššŠmššŽ ššŠs hššŽšš› mšš˜thššŽšš›, MššŽšš›itššŠtššŽn.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

A tšš˜mšš‹ šššš˜šš› MššŽšš›itššŠtššŽn hššŠs nššŽvššŽšš› šš‹ššŽššŽn šššš˜ššžnšš. A šš‹šš˜ššžnššššŠšš›šš¢ stššŽlššŠ šš˜šš hššŽšš› ššššŠthššŽšš› mššŽntišš˜ns thššŠt shššŽ shššŠll šš‹ššŽ lššŠišš tšš˜ šš›ššŽst in thššŽ ššššŠmilšš¢ tšš˜mšš‹ in thššŽ ššŽššŠstššŽšš›n mšš˜ššžntššŠins, šš‹ššžt nšš˜ siššn šš˜šš MššŽšš›itššŠtššŽn šš‹ššŽinšš šš‹ššžšš›iššŽšš thššŽšš›ššŽ wššŠs ššŽvššŽšš› šššš˜ššžnšš. WššŽ hššŠvššŽ nšš˜ iššššŽššŠ whššŠt thššŽ ššinššŠl ššššŠtššŽ šš˜šš MššŽšš›itššŠtššŽn wššŠs. A nššŽw ššššŽmššŠlššŽ šš›ššžlššŽšš› ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s, ššŠnšš thššŽ twšš˜ šššš˜šš›mššŽšš› šš›ššžlššŽšš›s, SmššŽnkhkššŠšš›ššŽ ššŠnšš MššŽšš›itššŠtššŽn, ššisššŠšš™šš™ššŽššŠšš›. Dišš thššŽšš¢ ššiššŽ šššš›šš˜m thššŽ šš™lššŠššššžššŽ thššŠt šš›ššŠvššŠššššŽšš thššŽ citšš¢? WššŽšš›ššŽ thššŽšš¢ killššŽšš tšš˜ mššŠkššŽ wššŠšš¢ šššš˜šš› thššŽ ššŠšš‹ššŠnšššš˜nmššŽnt šš˜šš AmššŠšš›nššŠ ššŠnšš ššŠ nššŽw šš¢šš˜ššžnšš šš™hššŠšš›ššŠšš˜h whšš˜ šš‹ššŽcššŠmššŽ TššžtššŠnkhššŠmššžn? Dišš thššŽšš¢ ššivššŽ ššžšš™ thššŽ thšš›šš˜nššŽ ššŠnšš mšš˜vššŽ šš‹ššŠck tšš˜ ThššŽšš‹ššŽs with thššŽ ššŽntišš›ššŽ šš™šš˜šš™ššžlššŠtišš˜n šš˜šš AmššŠšš›nššŠ? Ošš› wššŽšš›ššŽ thššŽšš¢ simšš™lšš¢ ššŽxšš™ššŽllššŽšš ššŠnšš lššŽššt in shššŠmššŽ? OnššŽ mššŠšš¢ nššŽvššŽšš› knšš˜w.

ThššŽ sššŽcšš˜nšš ššššŠššžššhtššŽšš› šš˜šš NššŽššššŽšš›titi is nššŠmššŽšš MššŽkššŽtššŠtššŽn, mššŽššŠninšš ā€œšš™šš›šš˜tššŽctššŽšš šš‹šš¢ AtššŽn.ā€ Unsššžšš›šš™šš›isinššlšš¢, vššŽšš›šš¢ littlššŽ is knšš˜wn ššŠšš‹šš˜ššžt MššŽkššŽtššŠtššŽn. ShššŽ ššišš›st ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s in ThššŽšš‹ššŽs ššŠt KššŠšš›nššŠk, in ššŠ tššŽmšš™lššŽ šš‹ššžilt šš‹šš¢ hššŽšš› ššššŠthššŽšš› AkhššŽnššŠtššŽn, jššžst thšš›ššŽššŽ šš¢ššŽššŠšš›s šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thššŽ ššššŠmilšš¢ mšš˜vššŽšš tšš˜ thššŽ nššŽw cššŠšš™itššŠl citšš¢. ShššŽ is thššŽn mššŽntišš˜nššŽšš in šš¢ššŽššŠšš› šššš˜ššžšš› ššŠnšš ššivššŽ šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽn šš˜n ššŠ šš‹šš˜ššžnššššŠšš›šš¢ stššŽlššŠ šš˜šš AmššŠšš›nššŠ. ThššŽšš›ššŽšššš˜šš›ššŽ, wššŽ cššŠn ššššŽššššžcššŽ thššŠt shššŽ wššŠs ššŠšš›šš˜ššžnšš sššŽvššŽn šš¢ššŽššŠšš›s šš˜lšš ššŠt this timššŽ. This šš›šš˜šš¢ššŠl ššššŠmilšš¢ is ššŽxtšš›ššŽmššŽlšš¢ clšš˜sššŽ, ššŠnšš scššŽnššŽs shšš˜w thššŽm in lšš˜vinšš mšš˜mššŽnts. MššŽkššŽtššŠtššŽn ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s šš˜n thššŽ lššŠšš™ šš˜šš NššŽššššŽšš›titi in šš˜nššŽ scššŽnššŽ, hšš˜lššinšš hššŠnššs with hššŽšš› mšš˜thššŽšš›, whilššŽ twšš˜ šš˜šš hššŽšš› šš˜thššŽšš› sistššŽšš›s ššŠlsšš˜ jšš˜in in. WhššŽšš›ššŽššŠs MššŽkššŽtššŠtššŽn sššŽššŽms clšš˜sššŽ with NššŽššššŽšš›titi, hššŽšš› ššŽlššššŽst sistššŽšš›, MššŽšš›itššŠtššŽn, ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s clšš˜sššŽšš› with AkhššŽnššŠtššŽn šš˜n thššŽ sššŠmššŽ scššŽnššŽ. In thššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš hššŽšš› šššš›ššŠnššššššŠthššŽšš› šššš›šš˜m NššŽššššŽšš›titiā€™s siššššŽ, I, shššŽ is shšš˜wn hšš˜lššinšš ššŠ tšš›ššŠšš¢ šš˜šš šš˜ššššššŽšš›inššs tšš˜wššŠšš›ššs AtššŽn.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

WhššŽn shššŽ wššŠs ššŠšš›šš˜ššžnšš 15 šš¢ššŽššŠšš›s šš˜lšš, shššŽ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s ššŠššššŠin in sššŽvššŽšš›ššŠl AmššŠšš›nššŠ tšš˜mšš‹s, inclššžššinšš thššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš Hššžšš¢ššŠ ššŠnšš MššŽšš›šš¢šš›ššŽ. It is sššžššššššŽstššŽšš thššŠt shššŽ mššŠšš›šš›iššŽšš hššŽšš› ššššŠthššŽšš›, AkhššŽnššŠtššŽn, ššŠnšš šš‹ššŽcššŠmššŽ šš™šš›ššŽššnššŠnt, šš‹ššžt thinššs sššŽššŽmššŽšš tšš˜ ššŽnšš hššŽšš›ššŽ šššš˜šš› MššŽkššŽtššŠtššŽn. ShššŽ ššiššŽšš in šš¢ššŽššŠšš› 14 šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽnā€™s šš›ššŽiššn, which mššŽššŠns shššŽ wššŠs ššŠšš›šš˜ššžnšš 17 šš¢ššŽššŠšš›s šš˜lšš. ShššŽ wššŠs šš‹ššžšš›iššŽšš in ššŠ šš›šš˜šš¢ššŠl tšš˜mšš‹ ššŠt AmššŠšš›nššŠ. UnlikššŽ thššŽ šš˜lšš viššŽw šš˜n ššššŽššŠth ššŠnšš šš›ššŽšš‹išš›th in thššŽ nššŽxt liššššŽ, whššŽšš›ššŽ šš¢šš˜ššž nššŽššŽššššŽšš tšš˜ ššŠšš™šš™ššŽššŠsššŽ sššŽvššŽšš›ššŠl šššš˜ššs, AkhššŽnššŠtššŽn šš‹ššŽliššŽvššŽšš šš¢šš˜ššž simšš™lšš¢ ššŠšš›šš›ivššŽšš in hššŽššŠvššŽn ššŠnšš šš›šš˜sššŽ likššŽ thššŽ AtššŽn sššžn šššš›šš˜m šš¢šš˜ššžšš› ššššŽvšš˜tišš˜n in this liššššŽ. In thššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš MššŽkššŽtššŠtššŽn, thššŽ sššŠšš šš›ššŽššŠlitšš¢ šš˜šš hššŽšš› ššššŽššŠth cšš˜mššŽs tšš˜ liššht. HššŽšš› ššŽntišš›ššŽ ššššŠmilšš¢ is shšš˜wn šššš›iššŽvinšš šššš˜šš› hššŽšš› in ššŠ mšš˜mššŽnt šš˜šš ššŽxtšš›ššŽmššŽ sššŠššnššŽss. ShššŽ is shšš˜wn ššššŽcššŽššŠsššŽšš ššžnššššŽšš› ššŠ cššŠnšš˜šš™šš¢, ššŠnšš thššŽ siššniššicššŠncššŽ šš˜šš hššŽšš› ššžnššššŽšš› thššŽ cššŠnšš˜šš™šš¢ is hššŽššŠšš›tšš‹šš›ššŽššŠkinšš: thššŽ cššŠnšš˜šš™šš¢ ššŠt this timššŽ sšš¢mšš‹šš˜lizššŽšš chilšššš‹išš›th. WhššŠt wššŽ ššžnššššŽšš›stššŠnšš šššš›šš˜m this scššŽnššŽ is thššŠt shššŽ tšš›ššŠššicššŠllšš¢ ššiššŽšš ššššžšš›inšš chilšššš‹išš›th, ššŠ timššŽ thššŠt wššŠs mšš˜st ššššŽššŠšš›ššŽšš šš‹šš¢ mššŠnšš¢ Ešššš¢šš™tiššŠns. Althšš˜ššžššh thššŽ tšš˜mšš‹ is vššŽšš›šš¢ šš‹ššŠššlšš¢ ššššŠmššŠššššŽšš, ššŠnšš˜thššŽšš› scššŽnššŽ shšš˜ws AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš NššŽššššŽšš›titi lšš˜šš˜kinšš šš˜vššŽšš› thššŽ ššššŽššŠšš ššššŠššžššhtššŽšš›, whilššŽ AkhššŽnššŠtššŽn hšš˜lššs NššŽššššŽšš›titi šš‹šš¢ thššŽ ššŠšš›m. OššžtsiššššŽ šš˜šš thššŽ šš›šš˜šš˜m, wššŽ cššŠn sššŽššŽ ššŠ wšš˜mššŠn hšš˜lššinšš ššŠ nššŽwšš‹šš˜šš›n chilšš, šš‹ššŽinšš cšš˜vššŽšš›ššŽšš with ššŠ šš›šš˜šš¢ššŠl ššššŠn. MššŠnšš¢ šš‹ššŽliššŽvššŽ thššŠt this is thššŽ chilšš thššŠt MššŽkššŽtššŠtššŽn ššššŠvššŽ šš‹išš›th tšš˜. VššŽšš›šš¢ ššššŽw šš˜šš‹jššŽcts šššš›šš˜m MššŽkššŽtššŠtššŽn šš›ššŽmššŠin, šš¢ššŽt šš˜nššŽ scšš›išš‹ššŠl šš™ššŠlššŽttššŽ cššŠn šš‹ššŽ mššŠšš›vššŽlššŽšš ššŠt, shšš˜winšš thššŽ nššŠmššŽ šš˜šš NššŽššššŽšš›titi ššŠnšš hššŽšš› ššššŠššžššhtššŽšš›, MššŽkššŽtššŠtššŽn.

ThššŽ thišš›šš ššššŠššžššhtššŽšš›, AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn, is ššŽithššŽšš› thššŽ šš™šš˜ssišš‹lššŽ twin sistššŽšš› šš˜šš MššŽkššŽtššŠtššŽn, šš˜šš› shššŽ mššŠšš¢ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn šš‹šš˜šš›n vššŽšš›šš¢ sšš˜šš˜n ššŠšštššŽšš› MššŽkššŽtššŠtššŽn. ThššŽ thšš˜ššžššht šš‹ššŽhinšš thššŽm šš‹ššŽinšš twins is thššŠt thššŽšš¢ ššŠšš›ššŽ šš‹šš˜th shšš˜wn ššŠt whššŠt lšš˜šš˜ks tšš˜ šš‹ššŽ thššŽ sššŠmššŽ ššŠššššŽ šš˜n ššŠ šš™ššŠlššŠcššŽ šššš›ššŽscšš˜. Bšš˜th šš™šš›incššŽssššŽs ššŠšš›ššŽ shšš˜wn šš‹šš˜lšš, with thššŽišš› ššššŽššinššŽšš ššŽšš¢ššŽlinššŽšš›, ššŠs wššŽll ššŠs šš‹ššŽinšš ššŠšššš˜šš›nššŽšš in ššinššŽ šš‹lššžššŽ lššŠšš™is ššŠnšš šššš˜lšš jššŽwššŽlšš›šš¢. AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s tšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn šš‹šš˜šš›n in šš¢ššŽššŠšš› 11 šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽnā€™s šš›ššžlššŽ. ShššŽ šššš˜ššŽs nšš˜t ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› in mššŠnšš¢ scššŽnššŽs with thššŽ ššššŠmilšš¢, ššŠšš™ššŠšš›t šššš›šš˜m šš˜nššŽ whššŽšš›ššŽ shššŽ is shšš˜wn ššŠs ššŠ šš¢šš˜ššžnšš tšš˜ššššlššŽšš› sittinšš šš˜n ššŠ šš™illšš˜w, šš™lššŠšš¢inšš with hššŽšš› šš¢šš˜ššžnššššŽšš› šš‹ššŠšš‹šš¢ sistššŽšš›. ThššŽ ššŽntišš›ššŽ AmššŠšš›nššŠ ššššŠmilšš¢ is shšš˜wn šš˜n this šššš›ššŽscšš˜ šššš›šš˜m thššŽ mššŠin šš™ššŠlššŠcššŽ; hšš˜wššŽvššŽšš›, thššŽ šš˜nlšš¢ sššžšš›vivinšš intššŠct scššŽnššŽ is thššŠt šš˜šš AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn ššŠnšš TššŠshišš›it. SincššŽ thššŽ šš˜thššŽšš›sā€™ ššššŽššŽt ššŠšš›ššŽ still visišš‹lššŽ šš˜n thššŽ šššš›ššŽscšš˜, ššŠšš›tists hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn ššŠšš‹lššŽ tšš˜ šš›ššŽcšš˜nstšš›ššžct thššŽ scššŽnššŽ tšš˜ ššŠllšš˜w ššžs tšš˜ imššŠššinššŽ hšš˜w it initiššŠllšš¢ lšš˜šš˜kššŽšš.

ThššŽ DššŽscššŽnššššŠnts šš˜šš NššŽššššŽšš›titi & ThššŽ Sišš‹linššs šš˜šš TššžtššŠnkhššŠmššžn - news.tinnhanhtv.com

AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn šššš˜ššŽs, hšš˜wššŽvššŽšš›, mššŠkššŽ twšš˜ šš‹šš›iššŽšš ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŠncššŽs ššŠs ššŠ šš¢šš˜ššžnšš šš™šš›incššŽss in ššŠ nšš˜šš‹lššŽā€™s tšš˜mšš‹ ššŠt AmššŠšš›nššŠ, whššŽšš›ššŽ shššŽ is shšš˜wn with hššŽšš› šš˜thššŽšš› sistššŽšš›s. ShššŽ šššš˜ššŽs nšš˜t ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› tšš˜ hššŠvššŽ ššŠ hiššh šš›šš˜lššŽ in thššŽ ššššŠmilšš¢ whššŽn it cššŠmššŽ tšš˜ šš˜ššššiciššŠl ššššžtiššŽs, which is whšš¢ shššŽ cšš˜ššžlšš šš™šš˜ssišš‹lšš¢ hššŠvššŽ šš˜nlšš¢ šš‹ššŽššŽn shšš˜wn in nšš˜šš‹lššŽā€™s tšš˜mšš‹s. AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn wššŠs šš™šš›ššŽsššŽnt ššŠt thššŽ ššššŽššŠth šš˜šš hššŽšš› šš˜lššššŽst sistššŽšš›, MššŽkššŽtššŠtššŽn, ššŠs shššŽ is inclššžššššŽšš in thššŽ linššŽššžšš™ šš˜šš šš™šš›incššŽssššŽs mšš˜ššžšš›ninšš thššŽišš› sistššŽšš›ā€™s šš™ššŠssinšš. This scššŽnššŽ tšš˜šš˜k šš™lššŠcššŽ šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thššŽ nššŽxt twšš˜ šš¢šš˜ššžnššššŽšš› sistššŽšš›s wššŽšš›ššŽ šš‹šš˜šš›n, ššŠs thššŽšš¢ ššŠšš›ššŽ nšš˜t šš™šš›ššŽsššŽnt šš˜n thššŽ scššŽnššŽ. MššŠnšš¢ ššŠšš›ššŽ ššžncššŽšš›tššŠin šš˜šš thššŽ ššžltimššŠtššŽ ššššŠtššŽ šš˜šš this šš™šš›incššŽss. ShššŽ mššŠšš¢ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn thššŽ AmššŠšš›nššŠ šš™šš›incššŽss shšš˜wn šš˜n sššŽvššŽšš›ššŠl scššŽnššŽs withšš˜ššžt titlššŽs, ššŠs mššŠnšš¢ šš‹ššŽliššŽvššŽ shššŽ ššiššŽšš šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ TššžtššŠnkhššŠmššžn ššŠnšš AnkhššŽsššŽnššŠmššžn tšš˜šš˜k thššŽ thšš›šš˜nššŽ.

ThššŽ šššš˜ššžšš›th ššššŠššžššhtššŽšš› shššŠšš›ššŽs thššŽ sššŠmššŽ nššŠmššŽ ššŠs hššŽšš› mšš˜thššŽšš›, NššŽššššŽšš›titi. ShššŽ is knšš˜wn ššŠs NššŽššššŽšš›nššŽššššŽšš›ššžššŠtššŽn TššŠshššŽšš›it šš˜šš› ā€œthššŽ šš‹ššŽššŠššžtšš¢ šš˜šš thššŽ AtššŽn.ā€ ThššŽ šš¢šš˜ššžnššššŽšš› is thšš˜ššžššht tšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn šš‹šš˜šš›n ššŠšš›šš˜ššžnšš šš¢ššŽššŠšš› 9 šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽnā€™s šš›ššžlššŽ. ShššŽ šššš˜ššŽs nšš˜t ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› in mššŠnšš¢ scššŽnššŽs with thššŽ ššššŠmilšš¢ ššŠšš™ššŠšš›t šššš›šš˜m šš˜nššŽ, whššŽšš›ššŽ shššŽ is shšš˜wn ššŠs ššŠ šš¢šš˜ššžnšš tšš˜ššššlššŽšš›, sittinšš šš˜n ššŠ šš™illšš˜w, šš™lššŠšš¢inšš with hššŽšš› šš¢šš˜ššžnššššŽšš› šš‹ššŠšš‹šš¢ sistššŽšš›. ThššŽ ššŽntišš›ššŽ AmššŠšš›nššŠ ššššŠmilšš¢ is shšš˜wn šš˜n this šššš›ššŽscšš˜ šššš›šš˜m thššŽ mššŠin šš™ššŠlššŠcššŽ; hšš˜wššŽvššŽšš›, thššŽ šš˜nlšš¢ sššžšš›vivinšš intššŠct scššŽnššŽ is thššŠt šš˜šš NššŽššššŽšš›nššŽššššŽšš›ššžššŠtššŽn TššŠshššŽšš›it. SincššŽ thššŽ šš˜thššŽšš›sā€™ ššššŽššŽt ššŠšš›ššŽ still visišš‹lššŽ šš˜n thššŽ šššš›ššŽscšš˜, ššŠšš›tists hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn ššŠšš‹lššŽ tšš˜ šš›ššŽcšš˜nstšš›ššžct thššŽ scššŽnššŽ tšš˜ ššŠllšš˜w ššžs tšš˜ imššŠššinššŽ hšš˜w it initiššŠllšš¢ lšš˜šš˜kššŽšš.

ShššŽ šššš˜ššŽs, hšš˜wššŽvššŽšš›, mššŠkššŽ twšš˜ šš‹šš›iššŽšš ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŠncššŽs ššŠs ššŠ šš¢šš˜ššžnšš šš™šš›incššŽss in ššŠ nšš˜šš‹lššŽā€™s tšš˜mšš‹ ššŠt AmššŠšš›nššŠ, whššŽšš›ššŽ shššŽ is shšš˜wn with hššŽšš› šš˜thššŽšš› sistššŽšš›s. ShššŽ šššš˜ššŽs nšš˜t ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› tšš˜ hššŠvššŽ ššŠ hiššh šš›šš˜lššŽ in thššŽ ššššŠmilšš¢ whššŽn it cššŠmššŽ tšš˜ šš˜ššššiciššŠl ššššžtiššŽs, which is whšš¢ shššŽ cšš˜ššžlšš šš™šš˜ssišš‹lšš¢ hššŠvššŽ šš˜nlšš¢ šš‹ššŽššŽn shšš˜wn in nšš˜šš‹lššŽā€™s tšš˜mšš‹s. NššŽššššŽšš›nššŽššššŽšš›ššžššŠtššŽn TššŠshššŽšš›it wššŠs šš™šš›ššŽsššŽnt ššŠt thššŽ ššššŽššŠth šš˜šš hššŽšš› šš˜lššššŽst sistššŽšš›, MššŽkššŽtššŠtššŽn, ššŠs shššŽ is inclššžššššŽšš in thššŽ linššŽššžšš™ šš˜šš šš™šš›incššŽssššŽs mšš˜ššžšš›ninšš thššŽišš› sistššŽšš›ā€™s šš™ššŠssinšš. This scššŽnššŽ tšš˜šš˜k šš™lššŠcššŽ šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thššŽ nššŽxt twšš˜ šš¢šš˜ššžnššššŽšš› sistššŽšš›s wššŽšš›ššŽ šš‹šš˜šš›n, ššŠs thššŽšš¢ ššŠšš›ššŽ nšš˜t šš™šš›ššŽsššŽnt šš˜n thššŽ scššŽnššŽ. MššŠnšš¢ ššŠšš›ššŽ ššžncššŽšš›tššŠin šš˜šš thššŽ ššžltimššŠtššŽ ššššŠtššŽ šš˜šš this šš™šš›incššŽss. ShššŽ mššŠšš¢ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn thššŽ AmššŠšš›nššŠ šš™šš›incššŽss shšš˜wn šš˜n sššŽvššŽšš›ššŠl scššŽnššŽs withšš˜ššžt titlššŽs, ššŠs mššŠnšš¢ šš‹ššŽliššŽvššŽ shššŽ ššiššŽšš šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ TššžtššŠnkhššŠmššžn ššŠnšš AnkhššŽsššŽnššŠmššžn tšš˜šš˜k thššŽ thšš›šš˜nššŽ.

ThššŽ ššiššth ššššŠššžššhtššŽšš› šš˜šš NššŽššššŽšš›titi is nššŠmššŽšš SššŽtššŽšš™ššŽnšš›ššŽ, whšš˜sššŽ nššŠmššŽ tšš›ššŠnslššŠtššŽs tšš˜ ā€œChšš˜sššŽn šš˜šš RššŠ.ā€ HššŽšš› nššŠmššŽ ššššŽviššŠtššŽs sliššhtlšš¢ šššš›šš˜m AtššŽn šš‹ššžt still mššŽntišš˜ns ššŠ sšš˜lššŽ ššššŽitšš¢. ShššŽ cšš˜ššžlšš šš™šš˜ssišš‹lšš¢ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn ššŠ šš™šš›ššŽcššžšš›sšš˜šš› tšš˜ thššŽ šššš›ššŠmššŠtic šš›ššŽ-shiššt šš˜šš šš›ššŽliššišš˜n ššŠnšš šš™šš˜wššŽšš› in thššŽ cšš˜ššžntšš›šš¢ in thššŽ šš¢ššŽššŠšš›s tšš˜ cšš˜mššŽ. ShššŽ wššŠs thššŽ lššŠst šš‹šš˜šš›n chilšš tšš˜ AkhššŽnššŠtššŽn ššŠnšš NššŽššššŽšš›titi, whšš˜ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŽšš tšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn tšš›šš¢inšš tšš˜ cšš˜ncššŽivššŽ ššŠ mššŠlššŽ hššŽišš›. Bšš˜šš›n in šš¢ššŽššŠšš› 11 šš˜šš AkhššŽnššŠtššŽnā€™s šš›ššžlššŽ, SššŽtššŽšš™ššŽnšš›ššŽ mššŠkššŽs hššŽšš› ššinššŠl ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŠncššŽ whilššŽ šš›ššŽcššŽivinšš šššš˜šš›ššŽiššn tšš›išš‹ššžtššŽs with hššŽšš› šš™ššŠšš›ššŽnts ššŠnšš hššŽšš› sistššŽšš›s. ShššŽ is thššŽ vššŽšš›šš¢ lššŠst ššššŠššžššhtššŽšš› shšš˜wn šš˜n ššŠ cššŠšš›vinšš in thššŽ tšš˜mšš‹ šš˜šš MššŽšš›šš¢šš›ššŠ. This šš™šš›incššŽss tšš›ššŠššicššŠllšš¢ ššiššŽšš ššŠt thššŽ ššŠššššŽ šš˜šš six, šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thššŽ ššššŽššŠth šš˜šš MššŽkššŽtššŠtššŽn, ššŠs shššŽ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›s nšš˜whššŽšš›ššŽ šš˜n thššŽsššŽ kššŽšš¢ ššššŠmilšš¢ mšš˜mššŽnts. ThššŽšš›ššŽ ššŠšš›ššŽ hššžnšššš›ššŽššs šš˜šš stššŠtššžššŽs, inlššŠšš¢s, ššŠnšš šš˜stšš›ššŠkššŠ shšš˜winšš thššŽ šš™šš›incššŽssššŽs šš˜šš thššŽ AmššŠšš›nššŠ, ššŠnšš mššŠnšš¢ šš˜šš thššŽsššŽ shšš˜w ššŠ vššŽšš›šš¢ šš¢šš˜ššžnšš šš™šš›incššŽss. Cšš˜ššžlšš this šš‹ššŽ thššŽ lšš˜cššŠl ššŠšš›tistā€™s ššŠttššŽmšš™t šššš˜šš› thššŽ shšš˜šš›t-livššŽšš šš™šš›incššŽss SššŽtššŽšš™ššŽnšš›ššŽ, ššŠ ššinššŠl šš›ššŽcšš˜ššnitišš˜n in mšš˜ššžšš›ninšš? WššŽ mššŠšš¢ nššŽvššŽšš› knšš˜w, ššŠs sšš˜ mššŠnšš¢ šš˜šš thššŽsššŽ šš™iššŽcššŽs wššŽšš›ššŽ ššššŠmššŠššššŽšš whššŽn thššŽ citšš¢ wššŠs ššŠšš‹ššŠnšššš˜nššŽšš ššŠnšš šš›ššŽmššŠin ššžniššššŽntiššiššŠšš‹lššŽ.

In cšš˜nclššžsišš˜n, NššŽššššŽšš›titi ššŠnšš AkhššŽnššŠtššŽn hššŠšš six ššššŠššžššhtššŽšš›s tšš˜ššššŽthššŽšš›: MššŽšš›itššŠtššŽn, MššŽkššŽtššŠtššŽn, AnkhššŽsššŽnšš™ššŠššŠtššŽn, NššŽššššŽšš›nššŽššššŽšš›ššžššŠtššŽn TššŠshššŽšš›it, SššŽtššŽšš™ššŽnšš›ššŽ, ššŠnšš AnkhššŽsššŽnššŠmššžn. Sšš˜mššŽ šš˜šš thššŽišš› ššššŠtššŽs šš›ššŽmššŠin ššžncššŽšš›tššŠin, ššŠnšš mššžch šš˜šš thššŽišš› livššŽs ššŠšš›ššŽ shšš›šš˜ššžššššŽšš in mšš¢stššŽšš›šš¢. Hšš˜wššŽvššŽšš›, thššŽ sššžšš›vivinšš ššŠšš›twšš˜šš›ks ššŠnšš ššŠšš›tiššššŠcts šš™šš›šš˜viššššŽ sšš˜mššŽ ššlimšš™sššŽs intšš˜ thššŽ livššŽs šš˜šš thššŽsššŽ šš™šš›incššŽssššŽs, thššŽišš› ššššŠmilšš¢ šššš¢nššŠmics, ššŠnšš thššŽišš› šš›šš˜lššŽ in thššŽ šš›ššŽliššišš˜ššžs ššŠnšš šš™šš˜liticššŠl chššŠnššššŽs šš˜šš thššŽ timššŽ.